ปลวก

ปลวกส่วนใหญ่กินเซลลูโลสจากไม้และทุกอย่างที่ทำจากไม้ ปลวกในบ้านเรามักอาศัยอยู่ในดินเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความชื้นและมันยังสร้างท่อทางเดืนเชื่อมยงไปใที่ต่างๆด้วย เราสามารถใช้เคมีที่เป็นของเหลวในการควบคุมปลวกใต้ดิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงของเราที่ได้รับการฝึกอบรม จะใช้เคมีกำจัดปลวกในบริเวณรอบอาคารและใต้อาคาร ยาฆ่าแมลงบางชนิดเป็นยาฆ่าแมลงและเหยื่อที่ออกฤทธิ์ช้า ทำให้ในระหว่างการให้อาหารและใช้ชิวิตร่วมกันภายในรังนั้น ปลวกจะส่งต่อเหยื่อที่มีเคมีไปยังตัวอื่นๆ วิธีการควบคุมปลวกนี้ดีมากเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นที่อย่างกว้างขวาง เช่น การขุดหรือการฉีดพ่นเคมีฆ่าแมลงในวงกว้าง เนื่องจากเหยื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช้ตัวควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (IGRs) ทำห้ปลวกตายทั้งรัง ทั้งมีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง 

Termite

Most termites consume cellulose from wood and all foods made from wood. Termites in our home live in the soil because it is a source of moisture and also produces highway pipes that connect to various places. We can use liquid chemistry to control subterranean termites. Our trained pest control experts will use chemicals to destroy all termites in and around buildings and underground areas. Some pesticides are slow acting bait. The reason foraging and living together in the nest is that termites pass bait with active ingredients to other termites. This termite control method is very good because it does not require extensive preparation, such as digging or painting large areas. Because the most effective bait uses an insect growth controller (IGR) to kill termites throughout the nest, especially for humans and pets, the toxicity is extremely low.

シロアリ

ほとんどのシロアリは、木材からのセルロースと木材から作られたすべての食品を消費します。 シロアリは水分の源であり、さまざまな場所に接続する高速道路のパイプを生成するため、土壌に住んでいます。 液体化学は、地下シロアリを制御するために使用できます。 私たちの訓練された害虫駆除の専門家は、化学物質を使用して、建物および地下地域内および周辺のすべてのシロアリを破壊します。 一部の農薬は遅効性の食品です。 巣に住む理由は、シロアリが他のシロアリに有効成分を含む食物を渡すためです。 このシロアリ防除方法は、掘り出しや大きなエリアの塗装など、広範囲の準備を必要としないため、優れています。 最も効果的な餌は昆虫成長コントローラー(IGR)を使用し、特に巣全体でシロアリを殺すため、毒性は非常に低いです。

白蚁

大多数白蚁从木材和所有由木材制成的食物中消耗纤维素。 白蚁生活在土壤中,因为它们是水分的来源,并会产生连接到各个地方的高速公路管道。 液体化学可用于控制地下白蚁。 我们训练有素的害虫防治专家使用化学物质消灭建筑物和地下区域内和周围的所有白蚁。 一些农药是速效食品。 居住在巢中的原因是白蚁将含有有效成分的食物传递给其他白蚁。 这种白蚁防治方法之所以出色,是因为它不需要大量准备工作,例如挖掘或涂漆大面积区域。 最有效的诱饵使用昆虫生长控制器(IGR)杀死白蚁,尤其是整个巢内的白蚁,因此毒性非常低。

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้