หนู

หนูมีความสามารถที่โดดเด่นในการปรับตัวและใช้ชีวิตทุกที่ที่มนุษย์อาศัย ที่เก็บผลิตภัณฑ์อาหารหรือขยะ พวกมันปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านและอาคารของเรา หนูเหล่านี้ยังนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์ด้วยหนูเป็นนักปีนเขานักกระโดดและนักว่ายน้ำที่ดี และจะเข้าสู่อาคารเพื่อค้นหาอาหารน้ำและที่พักพิง พวกมันอาจมาจากทุ่งใกล้เคียงหรือจากอาคารอื่นๆ หรือพวกมันอาจถูกขนส่งมาในเรือ รถไฟ รถบรรทุก หรือในการขนส่งและการขนส่งสินค้าด้วย
เนื่องจากหนูตัวเล็กมักอาศัยอยู่ในผนังห้องใต้หลังคา ระหว่างชั้น ใต้พื้นบ้าน การระบาดมักจะถูกค้นพบได้โดยดูสัญญาณที่บอกว่ามีหนู เช่น มีมูลหนู หรือเห็นบรรจุภัณฑ์อาหารถูกกัดแทะ โดยใช้ฟันขนาดใหญ่สองซี่ บางครั้งพวกเขาก็จะกัดสายไฟฟ้าทำให้ไฟไหม้
พนักงานของเราจะตรวจสอบบ้านของคุณอย่างละเอียด ดูเส้นทางที่หนูเข้าบ้านคุณและจะกำจัดด้วยเหยื่อหนู กระดานกาว กับดักเหยื่อโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการระบาด ติดต่อเราวันนี้เพื่อกำจัดหนูก่อนที่หนูเหล่านี้จะทำลายข้างของและทรัพย์สินของคุณ

Rodent

Rat and mice have an outstanding ability to adapt and live everywhere that humans live, near food, or gabage area. These rodents also carry diseases to humans. They are good climbers, jumpers and swimmers and will enter the building to search for food, water and shelter. They may come from nearby fields or from other buildings or they may be transported on a boat, train, truck, or in shipping and freight.
Because rodents tend to live in hidding places so we are often discovered by looking at signs that indicate mice, such as rat droppings or seeing food packages being gnawed by its two large teeth. Sometimes they will bite the electrical wires causing a fire.
Our staff will inspect your home thoroughly. Look at the path that rats enter your home and get rid of with bait, glue board, bait trap depending on the nature of the outbreak. Contact us today to get rid of mice before they can destroy your belongings.

齧歯類

ネズミとネズミは、人間が住んでいるところ、食物の近く、またはガベージエリアのどこにでも適応して生きる優れた能力を持っています。 これらのげっ歯類は人間にも病気をもたらします。 彼らは良い登山家、ジャンパー、スイマーであり、建物に入り、食べ物、水、避難所を探します。 それらは、近くの畑や他の建物から来たり、船、電車、トラックで、あるいは船積みや貨物で運ばれたりします。
げっ歯類は隠れ場所に住む傾向があるため、ネズミの糞などのネズミを示す兆候を見たり、2本の大きな歯で食べ物のパッケージをかじっているのを見ると、しばしば発見されます。 電線を噛んで火災を引き起こすことがあります。
私たちのスタッフがあなたの家を徹底的に検査します。 ネズミがあなたの家に入る経路を見て、発生の性質に応じて、餌、グルーボード、餌トラップで取り除きます。 彼らがあなたの持ち物を破壊することができる前に、マウスを取り除くために、今日我々に連絡してください。

鼠类

大鼠和老鼠具有出色的适应能力,可以在人类居住的任何地方,靠近食物或垃圾的地方生活。 这些啮齿动物也将疾病带给人类。 他们是优秀的登山者,跳线者和游泳者,将进入建筑物寻找食物,水和住所。 它们可能来自附近的田野或其他建筑物,或者可能以船,火车,卡车或运输方式进行运输。
由于啮齿动物倾向于生活在藏身之处,因此我们经常通过观察指示老鼠的迹象来发现它们,例如老鼠粪便或看到被其两个大牙齿咬着的食物包装。 有时它们会咬住电线,引起火灾。
我们的员工将彻底检查您的房屋。 看看老鼠进入家中的路径,并根据暴发的性质用诱饵,胶水板,诱饵陷阱将其清除。 立即与我们联系,以消除老鼠毁灭您的物品之前的危险。

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้